PDF Imprimare Email

REGULAMENTUL INTERN DE FUNC?IONARE AL COMISIEI DE ETIC? A INSTITUTULUI DE LINGVISTIC? IORGU IORDAN AL. ROSETTI

 

I. Misiunea, rolul ?i atribu?iile Comisiei

 

            1. Comisia de etic? a Institutului de Lingvistic? Iorgu Iordan Al. Rosetti func?ioneaz? pe lng? Consiliul ?tiin?ific al Institutului ?i ?i desf??oar? activitatea n conformitate cu prevederile Legiinr. 206/2004 privind buna conduit? n cercetarea ?tiin?ific?, dezvoltarea tehnologic? ?i inovare, cu modific?rile ?i complet?rile urm?toare, ?i n conformitate cu Codul etic al Institutului.

            2. Comisia de etic? are urm?toarele atribu?ii:

a) urm?re?te respectarea codului etic al Institutului;

b) cerceteaz? abaterile de la etic? ?i de la buna conduit? n activitatea de cercetare ale membrilor Institutului aduse n aten?ia ei n urma sesiz?rilor sau pe baz? de autosesizare;

c) n func?ie de specificul cazului, Comisia poate examina direct sesizarea, devenind ?i comisie de analiz?, sau poate numi o comisie de analiz? diferit?; astfel, poate cere referate externe ?i poate coopta speciali?ti din afara institutului;

c) ntocme?te un raport cu privire la cazul n leg?tur? cu care a fost sesizat? ?i l nainteaz? Consiliului ?tiin?ific;

d) propune n cuprinsul raportului aplicarea sau neaplicarea unor sanc?iuni;

e) realizeaz? un raport anual care se prezint? n Consiliul ?tiin?ific ?i constituie un document public.

II. Organizarea ?i func?ionarea Comisiei

            3. Structura ?i componen?a comisiei sunt propuse ?i votate de Consiliul ?tiin?ific al Institutului ?i se aprob? prin decizie a directorului Institutului.

            4. Poate fi membru al Comisiei orice angajat al institutului, cu norm? ntreag? sau jum?tate de norm?. Nu pot fi membri ai comisiei de etic? persoanele care ocup? func?iile de director sau de secretar ?tiin?ific.

            5. Mandatul de membru al Comisiei este de patru ani.

            6. O persoan? poate ndeplini maximum dou? mandate de membru, consecutiv sau nu.

            7. Comisia de etic? ?i alege, n prima ?edin?? de dup? constituire, pre?edintele, prin vot secret, pe baza propunerilor f?cute de oricare dintre membrii Comisiei, inclusiv pe baza autopropunerilor.

            8. Pre?edintele are urm?toarele atribu?ii: convoac? ?edin?ele, le conduce, prezint? c?tre Consiliul ?tiin?ific rapoartele de solu?ionare a sesiz?rilor ?i raportul anual.

            9. Pre?edintele desemneaz? un secretar al Comisiei, care are rolul de a nregistra sesiz?rile ?i de a redacta minuta fiec?rei ?edin?e.

            10. Comisia se reune?te bianual ?i ori de cte ori este nevoie, n urma primirii de sesiz?ri sau n urma autosesiz?rii.

            11. n cadrul Comisiei, deciziile se iau prin vot deschis, cu majoritate simpl?.

12. Directorul Institutului sau un reprezentant al acestuia poate participa, de drept, la ?edin?ele Comisiei, n calitate de observator.

13. Comisia poate invita n cadrul ?edin?elor proprii persoane externe Comisiei, n calitate de observatori ?i/sau consultan?i.

III. Analiza ?i solu?ionarea sesiz?rilor

            14. Comisia de etic? prime?te sesiz?ri n form? scris?, de la persoane fizice sau juridice cu identitatea asumat? ?i date de contact, respingnd automat sesiz?rile anonime; de asemenea, se poate autosesiza.  

            15. Comisia are obliga?ia de a r?spunde autorului sesiz?rii n termen de 45 de zile lucr?toarede la primirea ei, informndu-l asupra deciziei luate sau, n cazul n care procedura este n desf??urare, asupra etapelor ?i termenelor acesteia.

            16. Comisia de etic? (prin comisia de analiz?) examineaz? ?i solu?ioneaz? sesizarea prin metodele adecvate fiec?rui caz (analiza datelor, audierea p?r?ilor aflate n conflict etc.) ?i redacteaz? un raport pe care l nainteaz? Consiliului ?tiin?ific, n cuprinsul c?ruia poate propune solu?ii de mediere a conflictelor sau aplicarea unor sanc?iuni.

            17. n cazul n care Comisia de etic? a desemnat o comisie de analiz? diferit?, raportul comisiei de analiz? va fi asumat prin vot de Comisia de etic?.

            18. Raportul Comisiei de etic? este avizat de consilierul juridic al Institutului. R?spunderea juridic? pentru hot?rrile ?i activitatea comisiei revine Institutului, n conformitate cu Art. 11, alineatul 4 din Legea nr. 206/2004.

            19. Propunerile de sanc?iuni sunt prezentate n primul Consiliu ?tiin?ific de c?tre pre?edintele comisiei. Consiliul voteaz? (a) acceptarea deciziei comisiei; (b) respingerea ei ?i retrimiterea cazului la comisie, pentru reanalizare, cu recomandarea (b1) de n?sprire a sanc?iunii; (b2) de atenuare a sanc?iunii.

            20. Pentru abaterile constatate de la buna conduit? moral? ?i profesional? n activitatea de cercetare, conducerea Institutului aplic? personalului de cercetare una sau mai multe dintre urm?toarele sanc?iuni, n conformitate cu Art. 111 din Legea nr. 206/2004, modificat? prin Ordonan?a nr. 28/2011:

a) avertisment scris;

b) retragerea ?i/sau corectarea tuturor lucr?rilor publicate prin nc?lcarea normelor de bun? conduit?;

c) diminuarea salariului de baz?, cumulat, cnd este cazul, cu indemniza?ia de conducere, de ndrumare ?i de control;

d) suspendarea, pe o perioad? determinat? de timp ntre 1 an ?i 10 ani, a dreptului de nscriere la un concurs pentru ocuparea unei func?ii superioare ori a unei func?ii de conducere, de ndrumare ?i de control sau ca membru n comisii de concurs;

e) destituirea din func?ia de conducere din Institut;

            21. Raportul Comisiei de etic? poate fi contestat la CNECSDTI de persoana g?sit? vinovat? sau de autorul sesiz?rii, n conformitate cu Art. 11, alineatul 5 din Legea nr. 206/2004. n cazul n care o contesta?ie nu a fost naintat? c?tre CNECSDTI n termen de 15 zile lucr?toare de la data comunic?rii, sanc?iunile stabilite de comisia de analiz? sunt puse n aplicare de directorul Institutului n termen de 45 de zile calendaristice de la data comunic?rii raportului.

            22. Membrii comisiei nu trebuie s? se afle n conflict de interese n raport cu p?r?ile implicate n sesizare. Dac? se afl? ntr-o asemenea situa?ie, trebuie s? o declare naintea nceperii analiz?rii cazului, la care nu vor avea, n consecin??, drept de participare ?i de vot. Dac? prin retragerea temporar? de la vot a unor membri apare riscul de a bloca activitatea comisiei, pre?edintele poate propune Consiliului ?tiin?ific al Institutului o l?rgire temporar? a comisiei prin cooptarea de membri suplean?i.

            23. Comisia poate propune modific?ri ale prezentului regulament de func?ionare. Propunerile de modific?ri stabilite cu majoritate simpl? de voturi n comisie sunt prezentate n Consiliul ?tiin?ific de c?tre pre?edintele comisiei. Consiliul ?tiin?ific pune n discu?ie ?i supune la vot propunerile.

            24. Membrii Comisiei de etic? au obliga?ia p?str?rii confiden?ialit??ii asupra identit??ii expeditorilor sesiz?rilor, asupra documentelor supuse dezbaterii ?i a pozi?iilor exprimate pe parcursul acestora, cu excep?ia acelor documente care sunt f?cute publice.

            25. ntreaga activitate a Comisiei se va baza pe corectitudine, principialitate ?i responsabilitate. Membrii Comisiei ?i ai organelor de lucru ale acesteia au obliga?ia de a respecta reglement?rile aplicabile ?i normele de etic? ?i deontologie profesional?, conform prevederilor legale.

            Pentru nerespectarea atribu?iilor, competen?elor ?i a obliga?iilor legale, membrii Comisiei de etic? r?spund disciplinar, contraven?ional ?i penal, n condi?iile legii. Procedura de sanc?ionare disciplinar? a membrilor Comisiei de etic? se desf??oar? de o comisie de disciplin? numit? prin decizie a directorului Institutului.

 

 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.