Home Legislație Statutul cercetătorului
Statutul cercetatorului PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 20 Mai 2013 13:14

LEGE nr. 319 din 8 iulie 2003
privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare

Textul actului publicat n M.Of. nr. 530/23 iul. 2003

CAPITOLUL I
Dispozi?ii generale

Art. 1. - (1) Statutul personalului de cercetare-dezvoltare constituie cadrul prin care se promoveaz? formarea continu?, dezvoltarea ?i motivarea resurselor umane, pentru asigurarea competen?ei ?i eticii profesionale n activit??ile de cercetare-dezvoltare, a libert??ii demersurilor ?tiin?ifice ?i pentru participarea personalului din domeniu la promovarea ?i evaluarea activit??ilor ce i revin.

(2) Resursele umane ale cercet?rii-dezvolt?rii cuprind persoanele din sistemul de cercetare-dezvoltare care ndeplinesc condi?iile de studii prev?zute de lege, care au capacitatea ?i competen?a de exercitare deplin? a atribu?iilor ?i a drepturilor ncredin?ate ?i asumate ?i respect? etica ?i deontologia profesional?.

Art. 2. - Ministerul Educa?iei ?i Cercet?rii*), denumit n continuare autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare, este autoritatea administra?iei publice centrale de specialitate cu responsabilit??i directe n calificarea ?i certificarea resurselor umane ale activit??ii de cercetare-dezvoltare.

Art. 3. - (1) Dispozi?iile prezentului statut se aplic? personalului de cercetare-dezvoltare care ?i desf??oar? activitatea n cadrul sistemului na?ional de cercetare-dezvoltare, n cadrul altor structuri organizatorice cu capital de stat, privat sau mixt, al institu?iilor publice, precum ?i n cadrul unor forme asociative ori n mod individual.

(2) Prezenta lege reglementeaz? statutul personalului de cercetare-dezvoltare ?i stabile?te drepturile ?i obliga?iile specifice, precum ?i modalit??ile de angajare ?i promovare.

Art. 4. - Activitatea personalului de cercetare-dezvoltare este de interes na?ional ?i cuprinde:

a) dezvoltarea cuno?tin?elor ?tiin?ifice;

b) participarea la transferul cuno?tin?elor ?i tehnologiilor n toate domeniile vie?ii economice ?i sociale;

c) participarea la valorificarea eficient? a rezultatelor activit??ii de cercetare-dezvoltare, pentru dezvoltarea durabil? a societ??ii.

Art. 5. - Personalul de cercetare-dezvoltare:

a) asimileaz?, utilizeaz? ?i genereaz? noi cuno?tin?e ?i aplic? cele mai bune practici n domeniul specific de activitate;

b) respect? misiunea cercet?rii, etica ?i deontologia profesional?.

CAPITOLUL II
Categorii de personal, func?ii ?i grade profesionale

Art. 6. - Activitatea din structurile de cercetare-dezvoltare prev?zute la art. 3 se desf??oar? de c?tre urm?toarele categorii de personal:

a) personal de cercetare-dezvoltare;

b) cadre didactice universitare;

c) personal auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare;

d) personal din aparatul func?ional.

Art. 7. - Personalul de cercetare-dezvoltare prev?zut la art. 6 lit. a), cu studii superioare, care desf??oar? activit??i de cercetare ?tiin?ific?, se diferen?iaz? pe func?ii ?i grade profesionale, dup? cum urmeaz?:

a) cercet?tor ?tiin?ific gradul I - CS I;

b) cercet?tor ?tiin?ific gradul II - CS II;

c) cercet?tor ?tiin?ific gradul III - CS III;

d) cercet?tor ?tiin?ific - CS;

e) asistent de cercetare ?tiin?ific? - ACS.

Art. 8. - Personalul de cercetare-dezvoltare prev?zut la art. 6 lit. a), cu studii superioare tehnice, care desf??oar? activit??i de dezvoltare tehnologic?, se diferen?iaz? pe func?ii ?i grade profesionale, dup? cum urmeaz?:

a) inginer de dezvoltare tehnologic? gradul I - IDT I;

b) inginer de dezvoltare tehnologic? gradul II - IDT II;

c) inginer de dezvoltare tehnologic? gradul III - IDT III;

d) inginer de dezvoltare tehnologic? - IDT.

Art. 9. - Personalul auxiliar cu studii superioare din activitatea de cercetare-dezvoltare, prev?zut la art. 6 lit. c), este format din speciali?ti din domenii ?i profiluri diferite, prev?zute n nomenclatoarele de func?ii ale celorlalte sectoare de activitate.

Art. 10. - (1) Personalul auxiliar cu studii medii din activitatea de cercetare-dezvoltare, prev?zut la art. 6 lit. c), se diferen?iaz? pe func?ii ?i trepte profesionale, dup? cum urmeaz?:

a) tehnician treapta I - T I;

b) tehnician treapta II - T II;

c) tehnician treapta III - T III;

d) tehnician stagiar - TS.

(2) Personalul prev?zut la alin. (1) particip? pe lng? cercet?torii ?tiin?ifici ?i inginerii de dezvoltare tehnologic? la desf??urarea activit??ii de cercetare-dezvoltare prin efectuarea de m?sur?ri, analize, opera?ii de execu?ie a unor elemente, opera?ii de ntre?inere ?i exploatare a aparaturii ?i a instala?iilor de cercetare, precum ?i la alte activit??i asem?n?toare.

CAPITOLUL III
Acordarea gradelor profesionale ?i ncadrarea pe func?ii

Art. 11. - ncadrarea pe func?ii ?i grade profesionale a personalului de cercetare-dezvoltare se face prin concurs, n condi?iile prev?zute de prezenta lege.

Art. 12. - Metodologia de ncadrare pe func?ii ?i grade profesionale a personalului auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare ?i a personalului din aparatul func?ional se stabile?te de c?tre fiecare institu?ie sau unitate de cercetare-dezvoltare, conform prevederilor legale n vigoare.

Art. 13. - Personalul auxiliar din activitatea de cercetare-dezvoltare ?i cel din aparatul func?ional al institu?iilor sau al unit??ilor de cercetare-dezvoltare se ncadreaz? pe func?ii ?i trepte profesionale, stabilite de prevederile legisla?iei n vigoare.

Art. 14. - Num?rul de posturi pe func?ii ?i grade profesionale se propune de c?tre consiliul ?tiin?ific ?i se aprob? de c?tre consiliul de administra?ie al institu?iei sau al unit??ii, respectiv de organele de conducere echivalente, n concordan?? cu necesit??ile ?i resursele financiare ale acesteia.

Art. 15. - (1) Func?iile ?i gradele profesionale de cercetare-dezvoltare se ocup? prin concurs, pe baza evalu?rii performan?elor profesionale.

(2) Concursul se anun?? public, prin afi?are la sediul institu?iei sau al unit??ii ?i prin publicare ntr-un ziar de circula?ie na?ional?, ?i se desf??oar? n conformitate cu prevederile prezentului statut.

(3) nscrierea la concurs se face n termen de 30 de zile de la data public?rii anun?ului.

(4) Comisiile de concurs sunt formate din personal de cercetare-dezvoltare sau din nv???mntul superior, din institu?ia ori unitatea respectiv? sau din afara acesteia, care are un grad ?tiin?ific mai mare sau cel pu?in egal cu cel al postului scos la concurs.

(5) Probele de concurs ?i con?inutul acestora sunt aprobate de consiliul ?tiin?ific al institu?iei sau al unit??ii organizatoare a concursului.

(6) Dosarul de nscriere la concursul pentru ocuparea unui post de cercetare-dezvoltare cu studii superioare cuprinde obligatoriu urm?toarele:

a) cerere-tip de nscriere;

b) copii legalizate de pe diploma de bacalaureat sau echivalent?, diploma de licen?? ori echivalent?, nso?ite de foaia matricol?, precum ?i copie legalizat? de pe cartea de munc? sau copie-extras de pe Registrul general de eviden?? a salaria?ilor, pentru a dovedi vechimea;

c) copie legalizat? de pe diploma de doctor n ramura de ?tiin?? corespunz?toare postului, precum ?i de pe alte diplome sau titluri ?tiin?ifice ori academice;

d) curriculum vitae;

e) lista lucr?rilor publicate, nso?it? de cte un exemplar din cel pu?in 5 lucr?ri reprezentative;

f) alte nscrisuri solicitate de legisla?ia sau reglement?rile n vigoare.

(7) Durata ?i finalizarea concursului este de 30 de zile de la data ncheierii nscrierii, la nivelul comisiei de concurs, ?i de 45 de zile, la nivelul institu?iei sau al unit??ii organizatoare a concursului, de la depunerea raportului comisiei de concurs.

Art. 16. - (1) Evaluarea performan?elor profesionale ale candida?ilor, precum ?i ncadrarea pe func?ii se realizeaz? ?innd seama de studii, de competen?a ?i de rezultatele profesionale ob?inute, de titlurile ?tiin?ifice ?i de gradele profesionale ob?inute, de experien?a n specialitatea postului, de aptitudinile specifice necesare ndeplinirii func?iei, cu respectarea prevederilor din prezentul statut.

(2) Concursurile pentru ocuparea posturilor de cercet?tori ?tiin?ifici se organizeaz? dup? cum urmeaz?:

a) concursul pentru ocuparea func?iei de cercet?tor ?tiin?ific const? n probe scrise, orale ?i practice, specifice postului, stabilite conform art. 15 alin. (5). Comisia de concurs, format? din pre?edinte ?i 2 membri, se propune de directorul ?tiin?ific ?i secretarul ?tiin?ific, se aprob? de consiliul ?tiin?ific al unit??ii ?i se nume?te prin decizie a conduc?torului institu?iei sau al unit??ii. Rezultatul probelor de concurs se apreciaz? de fiecare membru al comisiei prin note de la 10 la 1; nota probei reprezint? media aritmetic? a acestora. Comisia ntocme?te n termen de 5 zile de la ultima prob? un raport cu concluzii de recomandare a candidatului care a ob?inut cea mai mare medie. Pot fi recomanda?i candida?i care au ob?inut cel pu?in media 8 ?i nici o not? sub 7. Consiliul ?tiin?ific ?i consiliul de administra?ie analizeaz? ?i aprob? rezultatul concursului. Numirea pe postul de cercet?tor ?tiin?ific se face prin decizie a conduc?torului institu?iei sau al unit??ii;

b) concursul pentru ocuparea func?iei ?i gradului de cercet?tor ?tiin?ific gradul III const? n verificarea ndeplinirii condi?iilor necesare, prin analiza dosarului de nscriere ?i o prob? oral? sau scris? cu subiecte specifice profilului postului. Comisia de concurs este format? din directorul ?tiin?ific sau secretarul ?tiin?ific al unit??ii ?i din 3 membri, speciali?ti n profilul postului, cu func?ie ?i grad profesional egale sau mai mari dect ale postului scos la concurs, se propune de directorul ?tiin?ific ?i de secretarul ?tiin?ific ?i se nume?te prin decizie a conduc?torului institu?iei sau al unit??ii. Aprecierea candidatului la concursul pentru ocuparea postului de cercet?tor ?tiin?ific gradul III se face prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului locului de munc? ?i aprobate de consiliul ?tiin?ific al institu?iei sau al unit??ii. Pre?edintele comisiei de concurs prezint? raportul n consiliul ?tiin?ific al unit??ii, nominaliznd candidatul cu cele mai bune performan?e. Consiliul ?tiin?ific aprob? rezultatul concursului, n urma c?ruia conduc?torul institu?iei sau al unit??ii emite decizia de numire;

c) concursul pentru ocuparea posturilor de cercet?tor ?tiin?ific gradul II ?i cercet?tor ?tiin?ific gradul I const? n analiza dosarului de nscriere la concurs, verificarea ndeplinirii condi?iilor prev?zute de lege ?i aprecierea prin punctaj, pe baza unei grile adaptate specificului activit??ii locului de munc? a candidatului ?i a performan?elor sale. Comisia de concurs este format? din directorul ?tiin?ific sau secretarul ?tiin?ific al institu?iei sau al unit??ii ?i din 4 membri, cadre didactice universitare ?i cercet?tori, dintre care cel pu?in 2 din afara institu?iei sau a unit??ii respective, se propune de directorul ?tiin?ific ?i de secretarul ?tiin?ific ?i se nume?te prin decizie a conduc?torului institu?iei sau al unit??ii. n comisiile pentru ocuparea posturilor de CS I se numesc profesori universitari ?i CS I, iar pentru ocuparea posturilor de CS II se numesc profesori universitari sau conferen?iari universitari ?i CS I ori CS II. Pre?edintele comisiei de concurs prezint? raportul acesteia consiliului ?tiin?ific al institu?iei sau al unit??ii de cercetare-dezvoltare, nominaliznd candidatul cu cele mai bune rezultate. Consiliul ?tiin?ific aprob? rezultatul concursului prin vot nominal deschis. Dosarul de concurs, mpreun? cu raportul comisiei ?i documentele nso?itoare, se nainteaz? Consiliului Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Universitare, care valideaz? rezultatele concursului, urmnd ca autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare s? confirme prin ordin rezultatele concursului de numire pentru func?ia de CS II, respectiv CS I. Numirea pe postul de CS II sau CS I se face prin decizie a conduc?torului institu?iei sau al unit??ii de cercetare-dezvoltare.

(3) Condi?iile minime de experien?? profesional? pe care trebuie s? le ndeplineasc? persoanele supuse evalu?rii pentru activitatea de cercetare ?tiin?ific? sunt urm?toarele:

a) pentru asistent de cercetare ?tiin?ific?, s? fie absolven?i cu examen de licen?? sau de diplom?;

b) pentru cercet?tor ?tiin?ific, s? aib? activitate de cercetare-dezvoltare n specialitate sau n nv???mntul superior de cel pu?in 2 ani sau de cel pu?in 4 ani n alte activit??i;

c) pentru cercet?tor ?tiin?ific gradul III, s? aib? activitate de cercetare-dezvoltare n specialitate sau n nv???mntul superior de cel pu?in 6 ani sau de 4 ani, n cazul candida?ilor care de?in titlul de doctor; pentru candida?ii care provin din afara nv???mntului superior sau a cercet?rii ?tiin?ifice, o vechime de 10 ani, sau de 8 ani, pentru candida?ii care de?in titlul de doctor;

d) pentru cercet?tor ?tiin?ific gradul II, s? aib? activitate de cercetare-dezvoltare n specialitate sau n nv???mntul superior de cel pu?in 8 ani ?i titlul ?tiin?ific de doctor; pentru candida?ii care provin din afara nv???mntului superior sau a cercet?rii ?tiin?ifice, o vechime de 12 ani n profilul postului;

e) pentru cercet?tor ?tiin?ific gradul I, s? aib? activitate de cercetare-dezvoltare n specialitate sau n nv???mntul superior de cel pu?in 9 ani ?i titlul ?tiin?ific de doctor; pentru candida?ii care provin din afara nv???mntului superior sau a cercet?rii ?tiin?ifice, o vechime de 15 ani n profilul postului;

f) personalul de cercetare-dezvoltare sau din nv???mntul superior, care ndepline?te condi?iile de studii, cu o activitate deosebit? n domeniul postului pentru care concureaz?, demonstrat? prin lucr?ri de specialitate de valoare na?ional? ?i interna?ional?, poate s? se prezinte, cu aprobarea consiliului ?tiin?ific, la concursul pentru ocuparea unui post n cercetare-dezvoltare cu reducerea condi?iilor de vechime stabilite la lit. b)-e).

(4) Concursul pentru ocuparea func?iilor ?i gradelor inginerilor de dezvoltare tehnologic? se organizeaz? pe baza metodologiei stabilite ?i avizate de consiliul ?tiin?ific ?i aprobate de consiliul de administra?ie al institu?iei sau al unit??ii de cercetare-dezvoltare. Rezultatele concursului ?i concluziile comisiei sunt analizate ?i avizate de consiliul ?tiin?ific ?i aprobate de consiliul de administra?ie al institu?iei sau al unit??ii de cercetare-dezvoltare, iar decizia de numire este dat? de conduc?torul institu?iei sau unit??ii.

(5) Condi?iile minime de experien?? profesional? pe care trebuie s? le ndeplineasc? persoanele supuse evalu?rii pentru activitatea de dezvoltare tehnologic? sunt urm?toarele:

a) pentru inginer de dezvoltare tehnologic?, s? aib? o vechime de cel pu?in 2 ani n specialitatea postului;

b) pentru inginer de dezvoltare tehnologic? gradul III, s? aib? o vechime de cel pu?in 3 ani n specialitatea postului;

c) pentru inginer de dezvoltare tehnologic? gradul II, s? aib? o vechime de cel pu?in 5 ani n specialitatea postului;

d) pentru inginer de dezvoltare tehnologic? gradul I, s? aib? o vechime de cel pu?in 8 ani n specialitatea postului.

Art. 17. - (1) Gradele profesionale CS, CS III, IDT, IDT III, IDT II ?i IDT I se acord? prin decizie a conduc?torului institu?iei sau al unit??ii de cercetare-dezvoltare, pe baza rezultatelor ob?inute la concurs, conform prevederilor art. 16.

(2) Consiliul Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Universitare este organismul consultativ, f?r? personalitate juridic?, organizat conform art. 140 alin. (3) din Legea nv???mntului nr. 84/1995, republicat?, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare abrogat? . L. educa?iei 1/2011

(3) Componen?a ?i condi?iile de numire a Consiliului Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Universitare ?i a comisiilor sale de specialitate, precum ?i regulamentul de organizare ?i func?ionare a acestora vor fi revizuite ?i completate prin cuprinderea unei structuri distincte, prin ordin al ministrului educa?iei ?i cercet?rii pentru activitatea de cercetare-dezvoltare, n termen de 90 de zile de la intrarea n vigoare a prezentei legi.

(4) Consiliul Na?ional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor ?i Certificatelor Universitare, n urma analizei documentelor de concurs, confirm? sau infirm? motivat rezultatele concursului ?i transmite conduc?torului autorit??ii de stat pentru cercetare-dezvoltare avizul pentru atribuirea prin ordin a titlurilor CS II ?i CS I.

(5) ncadrarea pe func?ie, n gradele profesionale ?tiin?ifice II ?i I se face prin decizie a conduc?torului institu?iei sau al unit??ii de cercetare-dezvoltare, emis? n baza comunic?rii autorit??ii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(6) Confirmarea sau infirmarea deciziei de concurs pentru acordarea gradelor IDT I ?i IDT II se face de c?tre autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 18. - (1) Gradul profesional, o dat? acordat, apar?ine persoanei titulare pentru domeniul de cercetaredezvoltare respectiv ?i constituie titlu personal de care poate face uz n toate cazurile care implic? imaginea sau drepturile personale.

(2) Pentru personalul atestat, gradele profesionale CS I, CS II, CS III n domeniul cercet?rii ?tiin?ifice, respectiv IDT I, IDT II ?i IDT III n domeniul dezvolt?rii tehnologice, pentru care au fost dobndite, sunt recunoscute n orice institu?ie sau unitate n care se desf??oar? activit??i n domeniile respective.

(3) n afara procesului propriu-zis de acordare, gradul profesional se p?streaz? independent de ocuparea sau nu a unui post n cercetare-dezvoltare de o anume categorie.

Art. 19. - Func?iile ?i gradele de cercetare-dezvoltare dobndite anterior se echivaleaz? cu func?iile corespunz?toare gradelor profesionale de cercetaredezvoltare respective, stabilite prin prezenta lege, ?i echivalarea se face prin ordin al conduc?torului autorit??ii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 20. - Func?iile de conducere ?i coordonare ?tiin?ific? din institu?iile sau unit??ile de cercetare-dezvoltare, care sunt ndeplinite de c?tre personalul de cercetaredezvoltare prev?zut la art. 6 lit. a), pot fi: A. Func?ii de conducere:

a) director general sau director;

b) director ?tiin?ific;

c) director tehnic;

d) secretar ?tiin?ific;

e) ?ef compartiment cercetare-dezvoltare.

B. Func?ii de coordonare ?tiin?ific?:

a) director program cercetare-dezvoltare;

b) director proiect cercetare-dezvoltare;

c) ?ef program cercetare-dezvoltare;

d) ?ef proiect cercetare-dezvoltare.

Art. 21. - (1) Func?iile de conducere n activitatea de cercetare-dezvoltare se ocup? prin concurs.

(2) Func?iile specifice de conducere din institu?iile sau unit??ile de cercetare-dezvoltare prev?zute la art. 20 se ocup?, n condi?iile legii, de personalul care ndepline?te urm?toarele condi?ii minime:

a) pentru director general sau director, cel pu?in CS II, care are ?i atestat pentru management n cercetare-dezvoltare;

b) pentru director ?tiin?ific, cel pu?in CS II;

c) pentru director tehnic sau secretar ?tiin?ific, cel pu?in CS II la nivelul institutelor de cercetare-dezvoltare sau cel pu?in CS III la nivelul sta?iunilor sau al altor structuri;

d) pentru celelalte func?ii specifice de conducere prev?zute la art. 20, personal de cercetare-dezvoltare ncepnd de la func?ia de CS III sau IDT III.

Art. 22. - Cercet?torii ?tiin?ifici pot func?iona ca personal didactic n institu?iile de nv???mnt superior pe func?ii echivalente, cu respectarea prevederilor Legii nr. 128/1997 privind Statutul personalului didactic, cu modific?rile ?i complet?rile ulterioare.

CAPITOLUL IV
Drepturi ?i obliga?ii

Art. 23. - Categoriile de personal prev?zute la art. 6 lit. a) ?i b) beneficiaz?, pe lng? drepturile prev?zute de lege pentru personalul ncadrat n munc?, ?i de urm?toarele drepturi:

a) de a avea acces la sursele de informare ?i documentare necesare proiectelor de cercetare-dezvoltare la care particip?, cu respectarea normelor de folosire ?i publicare;

b) de a participa la elaborarea strategiei cercet?rii ?tiin?ifice ?i dezvolt?rii tehnologice;

c) de a participa la manifest?ri ?tiin?ifice cu comunic?ri din rezultatele activit??ii de cercetare-dezvoltare ?i de a publica lucr?ri ?tiin?ifice, n condi?iile legii, cu sprijinul institu?iei sau al unit??ii, n limita resurselor financiare;

d) de a breveta rezultatele cercet?rii, n condi?iile legii, cu sprijinul institu?iei sau al unit??ii, n limita resurselor financiare;

e) de a fi recunoscute ca autori sau coautori ai unui demers ?tiin?ific ?i de a fi recompensate conform legisla?iei din domeniu;

f) de a fi sprijinite de institu?ie sau de unitate, n vederea perfec?ion?rii preg?tirii lor profesionale, conform legii;

g) de a face parte din asocia?ii profesionale, societ??i ?i organiza?ii ?tiin?ifice, na?ionale ?i interna?ionale, f?r? ca prin activitatea desf??urat? n aceste organisme s? intre n conflict de interese cu unitatea unde presteaz? activitatea de baz?;

h) de a le fi recunoscut? ?i stimulat? performan?a n domeniul cercet?rii-dezvolt?rii prin: premii, gratifica?ii, titluri, diplome, precum ?i prin alte modalit??i;

i) de a participa la competi?ii pentru finan?area activit??ii ?tiin?ifice proprii, din fonduri bugetare sau private, n condi?iile legii;

j) de a participa ca expert, referent, membru n comisii de evaluare, consultant ?i altele asemenea, la solicitarea altor institu?ii sau agen?i economici, f?r? a intra n conflict de interese cu institu?ia sau unitatea unde presteaz? activitatea de baz? ?i de a fi remunerate pentru activitatea depus?;

k) de a putea ob?ine un venit lunar neplafonat, dac? n acela?i timp cu execu?ia temelor finan?ate din fonduri de la bugetul de stat deruleaz? ?i proiecte finan?ate din programe interna?ionale la care Romnia pl?te?te cotiza?ie, precum ?i dac? proiectul conduce, n timpul execu?iei ?i dup? finalizare, la transferuri tehnologice sau valorific?ri;

l) de a ob?ine un venit lunar neplafonat, rezultat din execu?ia proiectelor interne ?i interna?ionale;

m) de a desf??ura activit??i, prin cumul, privind cercetarea, nv???mntul sau valorificarea cercet?rii n conformitate cu prevederile legilor n domeniu; acestea se pot exercita n interiorul sau n afara institu?iei sau a unit??ii de cercetare n care sunt ncadrate, cu respectarea prevederilor art. 24 lit. c);

n) de a beneficia, n condi?iile legii, de sporuri la salariul de baz?, respectiv: doctorat, fidelitate, confiden?ialitate ?i alte sporuri prev?zute de lege sau n contractele colective de munc?;

o) de a refuza motivat, din considerente morale ?i etice, s? participe la cercet?ri ?tiin?ifice care au un impact negativ asupra fiin?ei umane ?i asupra mediului natural;

p) de a solicita ?i de a ob?ine cu prioritate aprobarea pentru a ocupa un post de grad inferior celui dobndit, dac? este n interes propriu.

Art. 24. - Categoriile de personal prev?zute la art. 6 lit. a) ?i b) au, pe lng? obliga?iile prev?zute de lege pentru personalul ncadrat n munc?, ?i urm?toarele obliga?ii:

a) s? respecte etica ?i deontologia activit??ii de cercetare-dezvoltare;

b) s? respecte drepturile de proprietate intelectual? ?i confiden?ialitatea convenit? cu colaboratorii ?i cu finan?atorii cercet?rii;

c) s? nu creeze conflict de interese sau concuren?? neloial? n cazul cumulului de activit??i, efectuat n condi?iile legii;

d) s? participe la formarea cercet?torilor tineri ?i s? transmit? cuno?tin?ele ?i experien?a proprie n activitatea de cercetare-dezvoltare;

e) s? utilizeze patrimoniul tehnico-?tiin?ific ?i alte resurse ale institu?iei sau ale unit??ii exclusiv pentru activit??i profesionale n interesul institu?iei sau al unit??ii angajatoare;

f) s? participe la evaluarea activit??ii de cercetaredezvoltare, precum ?i a rezultatelor proprii;

g) s? participe la competi?ii pentru programele interna?ionale ale Comunit??ii Europene sau pentru programele rezultate din acordurile interna?ionale de cooperare bilateral? la care Romnia este parte;

h) s? desf??oare activitatea ?tiin?ific?, tehnologic? sau de inovare f?r? a nc?lca drepturile ?i libert??ile omului;

i) s?-?i dezvolte continuu cuno?tin?ele ?tiin?ifice ?i tehnice ?i s? contribuie la diseminarea informa?iei ?i culturii ?tiin?ifice ?i tehnice, precum ?i la con?tientizarea publicului ?i a factorilor de decizie asupra rolului ?tiin?ei ?i tehnicii;

j) s? participe la aplicarea, n condi?iile legii, a rezultatelor activit??ii proprii de cercetare-dezvoltare.

Art. 25. - (1) La ncetarea activit??ii n institu?ie sau unitate, personalul de cercetare-dezvoltare nu poate folosi rezultatele ?tiin?ifice ?i tehnice care au fost ob?inute n unitate n cadrul unor lucr?ri finan?ate din fonduri publice, pe o durat? de cel pu?in 5 ani, f?r? acordul finan?atorului.

(2) Nerespectarea angajamentului prev?zut la alin. (1) constituie contraven?ie ?i se sanc?ioneaz? cu amend? echivalent? cu 20 de salarii de CS I, la grada?ia maxim?.

(3) Plata amenzii nu exonereaz? contravenien?ii de la plata daunelor provocate.

(4) Contraven?ia se constat? ?i amenda corespunz?toare se aplic? de reprezentantul autorit??ii de stat pentru cercetare-dezvoltare sub a c?rei autoritate se afl? unitatea de cercetare-dezvoltare prejudiciat?.

(5) Contraven?iei prev?zute la alin. (2) i sunt aplicabile dispozi?iile Ordonan?ei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contraven?iilor, aprobat? cu modific?ri ?i complet?ri prin Legea nr. 180/2002, cu modific?rile ulterioare.

CAPITOLUL V
Formarea profesional? ?i preg?tirea personalului de cercetare-dezvoltare

Art. 26. - Perfec?ionarea profesional? a personalului de cercetare-dezvoltare se realizeaz? n principal prin urm?toarele forme:

a) doctorat;

b) programe de formare continu?;

c) programe de documentare ?i schimburi de experien?? la nivel na?ional ?i interna?ional;

d) programe de specializare ?i de cooperare interdisciplinare, la nivel na?ional ?i interna?ional;

e) nv???mnt postuniversitar, organizat potrivit legii;

f) burse de perfec?ionare ?i stagii de preg?tire ?i documentare realizate n ?ar? sau n str?in?tate;

g) manifest?ri ?tiin?ifice din ?ar? sau din str?in?tate.

Art. 27. - n vederea sprijinirii instruirii ?i mobilit??ii personalului de cercetare-dezvoltare, autoritatea de stat pentru cercetare-dezvoltare ?i ordonatorii principali de credite care finan?eaz? activit??i de cercetare-dezvoltare pot nfiin?a, n condi?iile legii, centre de instruire pentru personalul de cercetare-dezvoltare, precum ?i din alte domenii.

Art. 28. - Personalul cu func?ii de conducere este obligat s? se perfec?ioneze n domeniul managementului pentru cercetare-dezvoltare. Pentru ocuparea func?iilor de conducere ?i men?inerea n aceste func?ii, care presupun ?i responsabilitate administrativ?, se organizeaz? stagii de preg?tire ?i perfec?ionare n domeniul managementului pentru cercetare-dezvoltare.

Art. 29. - Finan?area activit??ilor de formare profesional? continu? se asigur? din fonduri prev?zute cu aceast? destina?ie n bugetele de venituri ?i cheltuieli ale institu?iilor sau ale unit??ilor de cercetare-dezvoltare, precum ?i n programele de formare profesional? finan?ate din surse interne ?i interna?ionale.

Art. 30. - Personalul de cercetare-dezvoltare care urmeaz? o form? de specializare n ?ar? sau n str?in?tate este obligat s? se angajeze, n scris, c? va lucra n cadrul unit??ii ntre 1 an ?i 5 ani, propor?ional cu costurile ?i durata specializ?rii. n cazul nerespect?rii acestui angajament pentru motive imputabile salariatului, acesta va suporta contravaloarea specializ?rii.

CAPITOLUL VI
Mobilitatea personalului de cercetare-dezvoltare

Art. 31. - Autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare ?i ordonatorii principali de credite care finan?eaz? activit??i de cercetare-dezvoltare asigur? cadrul de reglementare compatibil cu spa?iul european ?i mondial al cercet?rii-dezvolt?rii, pentru accesul cercet?torilor la patrimoniul tehnic ?i ?tiin?ific, n condi?iile legii, ?i pentru asigurarea unor condi?ii atractive de munc?.

Art. 32. - (1) n institu?iile ?i n unit??ile de cercetaredezvoltare pot fi cuprin?i studen?i care s? lucreze n colective de speciali?ti din unit??ile respective.

(2) Institu?iile ?i unit??ile de cercetare-dezvoltare pot acorda studen?ilor din ultimii doi ani burse de studii. Plata acestor burse va fi condi?ionat? de obliga?ia absolven?ilor de a se angaja, pe o perioad? determinat?, prin angajamentul ncheiat sub form? de contract, n unitatea de cercetare-dezvoltare finan?atoare. Cuantumul burselor va acoperi cheltuielile de studii.

Art. 33. - (1) Academia Romn?, academiile de ramur?, institutele de nv???mnt superior ?i institutele na?ionale de cercetare-dezvoltare pot propune autorit??ii de stat pentru cercetare-dezvoltare constituirea, pe perioade determinate, de centre sau colective mixte de speciali?ti, pentru realizarea unor strategii de ramur? sau sectoriale pn? la finalizarea acestora. Modalitatea de constituire ?i func?ionare a centrelor ?i colectivelor mixte de speciali?ti se stabile?te prin ordin al conduc?torului autorit??ii de stat pentru cercetare-dezvoltare.

(2) Centrele sau colectivele mixte prev?zute la alin. (1) utilizeaz? n comun mijloacele financiare ?i materiale de care dispun, n scopul gestion?rii ra?ionale a poten?ialului uman de cercetare.

Art. 34. - Pentru completarea ?i dezvoltarea poten?ialului uman angrenat n cercetare-dezvoltare, n programele institu?iilor de nv???mnt superior vor fi cuprinse activit??i pentru preg?tirea ?i stimularea angaj?rii tinerilor n institu?ii sau n unit??i de cercetare-dezvoltare.

CAPITOLUL VII
Dispozi?ii tranzitorii ?i finale

Art. 35. - (1) Personalul de cercetare-dezvoltare atestat, care revine n activitatea de cercetare-dezvoltare dup? p?r?sirea acesteia pentru motive care nu i sunt imputabile, se ncadreaz? la gradul ?tiin?ific dobndit anterior.

(2) Personalul atestat ?tiin?ific poate exercita prin cumul de func?ii activit??i n cercetare-dezvoltare, nv???mnt ?i/sau produc?ie, n condi?iile prev?zute de lege.

(3) Beneficiaz? de rezervarea postului ?i pot exercita cumulat activit??i de cercetare-dezvoltare, la gradul ?tiin?ific dobndit, persoanele alese n Parlament, numite n Guvern sau care ndeplinesc func?ii de specialitate specifice n aparatul Parlamentului, al Administra?iei Preziden?iale ?i al administra?iei publice centrale ori n serviciile publice descentralizate ale acesteia, precum ?i cele alese sau numite de Parlament n alte organe ?i organisme centrale ale statului, precum ?i cele alese n conducerea Academiei Romne.

Art. 36. - (1) Cercet?torii ?tiin?ifici gradul I pensiona?i pot desf??ura, n condi?iile legii, activit??i de cercetaredezvoltare, salarizate prin cumul sau prin plata cu ora.

(2) La cerere, cercet?torii ?tiin?ifici gradul I pot fi men?inu?i n continuare n func?ii de cercetare-dezvoltare, dup? mplinirea vrstei legale de pensionare, cu aprobarea anual? a consiliului ?tiin?ific.

(3) Personalul didactic universitar poate func?iona ca personal de cercetare asociat n institu?iile, unit??ile sau structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, cu participare la conducerea ?i execu?ia programelor ?i a proiectelor de cercetare-dezvoltare, precum ?i la valorificarea rezultatelor acestora.

(4) Personalul didactic universitar poate ncheia contracte sau conven?ii de cooperare ?tiin?ific? ?i de dezvoltare tehnologic? pe durat? determinat? cu institu?iile, unit??ile sau structurile de cercetare-dezvoltare ale acestora, n vederea particip?rii la coordonarea ?i execu?ia programelor ?i a proiectelor de cercetare-dezvoltare din Planul na?ional sau planurile sectoriale de cercetare-dezvoltare.

Art. 37. - Cet??enilor romni care au lucrat n str?in?tate n cercetare-dezvoltare li se echivaleaz? integral, la cerere, vechimea n specialitate, pe baza documentelor care atest? acest lucru.

Art. 38. - n termen de 6 luni de la intrarea n vigoare a prezentei legi, autoritatea de stat pentru cercetaredezvoltare va elabora Codul de etic? ?i deontologie profesional? a personalului de cercetare-dezvoltare, care se aprob? prin hot?rre a Guvernului.


Ultima actualizare în Miercuri, 19 Iunie 2013 11:35
 


Motorizat de Joomla!. Designed by: joomla 2.5 themes  Valid XHTML and CSS.