Simpozionul internațional de lingvistică – SIL – ediția 2009

CUPRINS

Istoria limbii, dialectologie, onomastică

Gr. Brâncuș (Universitatea din București), Cuvinte românești în albaneza din Macedonia

Mircea Farcaș (Universitatea de Nord, Baia Mare), Derivarea cu sufixe moționale în subdialectul maramureșean

Oliviu Felecan (Universitatea de Nord, Baia Mare), Aspecte socio- și psiholingvistice reflectate în realizarea unei anchete antroponimice

Viorica Goicu (Universitatea „Tibiscus”, Timișoara), Originea cuvântului troian în limba română

Viviana-Monica Ilie Fătu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Atitudinea vorbitorului de grai față de calități și defecte din lumea înconjurătoare

Borko Kovacevic & Maja Djukanovic (University of Belgrade), On ethnic adjectives in BCS and Slovenian

Mara luliana Manta (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Termeni pentru pomană în graiurile dacoromâne sudice

Maria Marin (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Câteva observații asupra valorilor conjuncției de în graiurile muntenești

Iulia Mărgărit (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Inovația, element de creație și distorsiune în textele folclorice culese din comunitățile românești situate la est de la Bug (Ucraina)

Zamfira Mihail (Universitatea „Spini Haret”, București), Metoda geografiei lingvistice în cartografia etnolingvistică

Ecaterina Mihăilă (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Nume de locuri provenite din apelative de origine latină

Manuela Neculai-Stănică (drd., Facultatea de Litere, Universitatea din București), Prepoziția întru în textele religioase românești actuale

Manuela Nevaci (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București,) Schimbări recente în graiul aromânilor fărșeroți

Marijana Petrovic (Universite „Jules Verne”, Amiens), Elements dialectologique de Valakonje

Adrian Poruciuc (Universitatea „Al. I. Cuza”, Iași), Rom. sat ca derivat din termenul lat. fossatus folosit în arpentajul roman

Adrian Rezeanu (Institutul de Lingvistică „lorgu lodan – Al. Rosetti”, București), Resemantizarea în toponimia urbană

Maria Stanciu-Istrate (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Schimbări semantice la unele cuvinte de origine slavă

Georgiana-Andreea Șovar (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Observații pe marginea flexiunii cazuale a numelor de rudenie în limba română veche

Dana-Luminița Teleoacă (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Discursul religios catihetic: o abordare din perspectiva teoriei comunicării

Lexicologie, lexicografic

Gabriela Biriș (Universitatea din Craiova), Luciu de buze sau gloss?

Adrian Chircu (Universitatea „Babeș-Bolyai”, Cluj-Napoca), Sufixe cu iz politic în limba română actuală

Stelian Dumistrăcel (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași), Universalii frazeologice și frazeologie în dicționare

Simona Rodina Georgescu (Universitatea din București), Configurarea schemei lexicale ..copil – băiat – fată ” în limba română

Theodor Georgescu (Universitatea din București), Verbe latinești din vocabularul culinar moștenite în limbile romanice

Simona Goicu-Cealmof (Universitatea „Tibiscus”, Timișoara), Diminutiva rea unor nume de politicieni in presa românească actuală

Liviu Groza (Universitatea din București), Surse inedite ale frazeologiei românești actuale

Claudia Ionescu (Institutul de Uingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), „Dicționarul Explicativ al Limbii Române ”. Observații și sugestii

Cătălina Mărănduc (Institutul de Uingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Consemnarea în dicționare a unităților frazeologice

Cristian Moroianu (Facultatea de Uitere, Universitatea din București), Substituția sufixală și substituția f inalei considerate ca sufix. Privire comparativă

Nicoleta Petuhov, (Institutul de Uingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Câteva aspecte ale productivității lexicale ale francezei regionale din Africa neagră

Monica-Mihaela Rizea (drd., Facultatea de Uitere, Universitatea din București), Extinderi contextual-semantice ale termenilor informatici la contactul cu limba comună. Un exemplu: on-line

Valerica Sporiș (Universitatea „Uucian Blaga”, Sibiu), Etimologia populară: abatere de la normă sau fapt de expresivitate?

Mădălina Stâncioi-Scarlat (drd., Facultatea de Uitere, Universitatea din București), Dezvoltări semantice recente (cu referire la calcurile semantice din presa contemporană)

Aida Todi (Universitatea „Ovidius”, Constanța), Consecințe lingvistice și sociolingvistice ale intoxicării mediatice. Studiu de caz: gripa aviară

Gramatică

Alexandra Cornilescu (Universitatea din București), Alexandra Nicolae (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Observații privind evoluția grupurilor nominale cu articol hotărât în română

Sofiana Chiriacescu (Universitatea din Stuttgart), Funcția prezentativă a lui so în limba germană

Blanca Croitor (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Acordul în structurile copulative

Viorela-Valentina Dima (Academia de Studii Economice, București), Variabile temporale în semantica substantivelor

Adina Dragomirescu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Complementul intern: descriere, evoluție și statut sintactic

Daiana Felecan (Universitatea de Nord, Baia Mare), Margareta Manu Magda (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Enunțul incident, ca expresie a polifoniei, în româna vorbită actual

Ionuț Geană (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Scindarea grupurilor prepoziționale

Carmen Mîrzea Vasile (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Adverbele glotonime românești. Observații lexicale și sintactice

Mona Moldoveanu Pologea (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Prepozițiile din perspectiva semanticii cognitive

Angelina Morozova (Saint Petersburg State University), Object case as the mean of aspectuality expression in Estonian

Elisabeta Nicolescu (Universitatea „Spira Haret”, București), Cum multicategorial: de la comparație la temporalitate

Irina Nicula (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Verbele de percepție vizuală și auditivă. Diferențe conceptuale și efecte semantice

Laurențiu Theban (Universitatea din București), Ce noutăți poate și trebuie să aducă descrierii gramaticii limbii române un model tipolologic al sintaxei ?

Michael Valee (EDC, Paris), Is the role of the clause C2 in a Cl for C2 relationship major or minor?

Masayuki Wakayama (Aichi Shukutoku University, Japan), Syntactic mismatches in non-canonical transitive constructions

Stilistică, Pragmatică

Liliana Agache, (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Aspecte ale tehnicii traducerii în textul bilingv

Luminița Chiorean (Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureș), Ethos. Marginalii la o etică a lecturii

Antonia-Ferihan Ciolac (Institutul de Lingvisitcă „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Etape ale pătrunderii anumitor interferențe lexicale din engleza nord-americană în franceza din Quebec

Doina Filimon Doroftei (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Fonetică și poezie (Lucian Blaga, „ Vestea cea bună”)

Claudia Ene (Universitatea din București), Forme ale dialogului interior în textul publicistic de opinie

Monica Hamciuc (Ritsumeikan Asia Pacific University), Phonological features and phonetic symbolism of Romanian onomatopoeia

Raluca Levonian (Universitatea din București), Exprimarea nonverbală a emoțiilor în piesa Gaițele de Al. Kirițescu

Elena-Lucia Mara (Universitatea „Lucian Blaga”, Sibiu), Valențe ale rimei în poezia lui Ion Pillat

Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin (Institutul de Lingvisitcă „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Anglicismele între diletantism și manipulare

Mihaela Popescu (Institutul de Lingvisitcă „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Menționarea sursei în presa scrisă românească. Clasificări și semnificații

Carmen-Ioana Radu (Institutul de Lingvistică „lorgu Iordan – Al. Rosetti”, București), Comunicarea conflictuală în dezbaterile parlamentare

Ioana Repciuc (Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iași), Teoria despre rugăciune a lui Eugeniu Coșeriu și poetica descântecului

Ana-Maria Teodorescu (Universitatea din București), Dialogul mediatic din perspectivă interacțională. Un posibil model de analiză pentru textul publicistic

Alice Toma (Universitatea din București), Generaliser et particulariser. Une description et une interpretation des relations logico-semantiques dans le discours scientifique

Puncte de vedere

Ion Coja (Universitatea din București), Câteva opinii privind studiul limbii