Regulamantul intern de funcționare al comisiei de etică a institutului

REGULAMENTUL INTERN DE FUNCȚIONARE AL COMISIEI DE ETICĂ A INSTITUTULUI DE LINGVISTICĂ „IORGU IORDAN – AL. ROSETTI”

I. Misiunea, rolul şi atribuţiile Comisiei

            1. Comisia de etică a Institutului de Lingvistică „Iorgu Iordan – Al. Rosetti” funcționează pe lângă Consiliul Ştiinţific al Institutului şi își desfășoară activitatea în conformitate cu prevederile Legiinr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările următoare, şi în conformitate cu Codul etic al Institutului.

            2. Comisia de etică are următoarele atribuţii:

a) urmăreşte respectarea codului etic al Institutului;

b) cercetează abaterile de la etică şi de la buna conduită în activitatea de cercetare ale membrilor Institutului aduse în atenţia ei în urma sesizărilor sau pe bază de autosesizare;

c) în funcţie de specificul cazului, Comisia poate examina direct sesizarea, devenind şi comisie de analiză, sau poate numi o comisie de analiză diferită; astfel, poate cere referate externe şi poate coopta specialişti din afara institutului;

c) întocmeşte un raport cu privire la cazul în legătură cu care a fost sesizată şi îl înaintează Consiliului ştiinţific;

d) propune în cuprinsul raportului aplicarea sau neaplicarea unor sancţiuni;

e) realizează un raport anual care se prezintă în Consiliul Ştiinţific şi constituie un document public.

II. Organizarea şi funcţionarea Comisiei

            3. Structura și componența comisiei sunt propuse şi votate de Consiliul Ştiinţific al Institutului și se aprobă prin decizie a directorului Institutului.

            4. Poate fi membru al Comisiei orice angajat al institutului, cu normă întreagă sau jumătate de normă. Nu pot fi membri ai comisiei de etică persoanele care ocupă funcțiile de director sau de secretar ştiinţific.

            5. Mandatul de membru al Comisiei este de patru ani.

            6. O persoană poate îndeplini maximum două mandate de membru, consecutiv sau nu.

            7. Comisia de etică îşi alege, în prima şedinţă de după constituire, preşedintele, prin vot secret, pe baza propunerilor făcute de oricare dintre membrii Comisiei, inclusiv pe baza autopropunerilor.

            8. Preşedintele are următoarele atribuţii: convoacă şedinţele, le conduce, prezintă către Consiliul Ştiinţific rapoartele de soluţionare a sesizărilor şi raportul anual.

            9. Preşedintele desemnează un secretar al Comisiei, care are rolul de a înregistra sesizările şi de a redacta minuta fiecărei şedinţe.

            10. Comisia se reuneşte bianual şi ori de câte ori este nevoie, în urma primirii de sesizări sau în urma autosesizării.

            11. În cadrul Comisiei, deciziile se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă.

12. Directorul Institutului sau un reprezentant al acestuia poate participa, de drept, la şedinţele Comisiei, în calitate de observator.

13. Comisia poate invita în cadrul şedinţelor proprii persoane externe Comisiei, în calitate de observatori şi/sau consultanţi.

III. Analiza şi soluţionarea sesizărilor

            14. Comisia de etică primeşte sesizări în formă scrisă, de la persoane fizice sau juridice cu identitatea asumată şi date de contact, respingând automat sesizările anonime; de asemenea, se poate autosesiza.

            15. Comisia are obligaţia de a răspunde autorului sesizării în termen de 45 de zile lucrătoarede la primirea ei, informându-l asupra deciziei luate sau, în cazul în care procedura este în desfăşurare, asupra etapelor şi termenelor acesteia.

            16. Comisia de etică (prin comisia de analiză) examinează şi soluţionează sesizarea prin metodele adecvate fiecărui caz (analiza datelor, audierea părţilor aflate în conflict etc.) şi redactează un raport pe care îl înaintează Consiliului ştiinţific, în cuprinsul căruia poate propune soluţii de mediere a conflictelor sau aplicarea unor sancţiuni.

            17. În cazul în care Comisia de etică a desemnat o comisie de analiză diferită, raportul comisiei de analiză va fi asumat prin vot de Comisia de etică.

            18. Raportul Comisiei de etică este avizat de consilierul juridic al Institutului. Răspunderea juridică pentru hotărârile şi activitatea comisiei revine Institutului, în conformitate cu Art. 11, alineatul 4 din Legea nr. 206/2004.

            19. Propunerile de sancţiuni sunt prezentate în primul Consiliu Ştiinţific de către preşedintele comisiei. Consiliul votează (a) acceptarea deciziei comisiei; (b) respingerea ei şi retrimiterea cazului la comisie, pentru reanalizare, cu recomandarea (b1) de înăsprire a sancţiunii; (b2) de atenuare a sancţiunii.

            20. Pentru abaterile constatate de la buna conduită morală şi profesională în activitatea de cercetare, conducerea Institutului aplică personalului de cercetare una sau mai multe dintre următoarele sancţiuni, în conformitate cu Art. 11din Legea nr. 206/2004, modificată prin Ordonanţa nr. 28/2011:

a) avertisment scris;

b) retragerea şi/sau corectarea tuturor lucrărilor publicate prin încălcarea normelor de bună conduită;

c) diminuarea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizaţia de conducere, de îndrumare şi de control;

d) suspendarea, pe o perioadă determinată de timp între 1 an şi 10 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei funcţii superioare ori a unei funcţii de conducere, de îndrumare şi de control sau ca membru în comisii de concurs;

e) destituirea din funcţia de conducere din Institut;

f) desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

            21. Raportul Comisiei de etică poate fi contestat la CNECSDTI de persoana găsită vinovată sau de autorul sesizării, în conformitate cu Art. 11, alineatul 5 din Legea nr. 206/2004. În cazul în care o contestaţie nu a fost înaintată către CNECSDTI în termen de 15 zile lucrătoare de la data comunicării, sancţiunile stabilite de comisia de analiză sunt puse în aplicare de directorul Institutului în termen de 45 de zile calendaristice de la data comunicării raportului.

            22. Membrii comisiei nu trebuie să se afle în conflict de interese în raport cu părţile implicate în sesizare. Dacă se află într-o asemenea situaţie, trebuie să o declare înaintea începerii analizării cazului, la care nu vor avea, în consecinţă, drept de participare şi de vot. Dacă prin retragerea temporară de la vot a unor membri apare riscul de a bloca activitatea comisiei, preşedintele poate propune Consiliului Ştiinţific al Institutului o lărgire temporară a comisiei prin cooptarea de membri supleanţi.

            23. Comisia poate propune modificări ale prezentului regulament de funcţionare. Propunerile de modificări stabilite cu majoritate simplă de voturi în comisie sunt prezentate în Consiliul Ştiinţific de către preşedintele comisiei. Consiliul Ştiinţific pune în discuţie şi supune la vot propunerile.

            24. Membrii Comisiei de etică au obligaţia păstrării confidenţialităţii asupra identităţii expeditorilor sesizărilor, asupra documentelor supuse dezbaterii şi a poziţiilor exprimate pe parcursul acestora, cu excepţia acelor documente care sunt făcute publice.

            25. Întreaga activitate a Comisiei se va baza pe corectitudine, principialitate şi responsabilitate. Membrii Comisiei şi ai organelor de lucru ale acesteia au obligaţia de a respecta reglementările aplicabile şi normele de etică şi deontologie profesională, conform prevederilor legale.

            Pentru nerespectarea atribuţiilor, competenţelor şi a obligaţiilor legale, membrii Comisiei de etică răspund disciplinar, contravenţional şi penal, în condiţiile legii. Procedura de sancţionare disciplinară a membrilor Comisiei de etică se desfăşoară de o comisie de disciplină numită prin decizie a directorului Institutului.