Simpozionul internațional de lingvistică – SIL – ediția 2008

CUPRINS

Notă editorială

Acad. Marius Sala, Cuvânt de deschidere

SESIUNE PLENARĂ

Grigore Brâncuș, Raporturi lingvistice aromâno – albaneze

Wolfgang Viereck, English surname geography

Nicolae Saramandu, Originea românei și a dialectelor sale (observații critice pe marginea unor lucrări recente)

Stelian Dumistrăcel, Doina Hreapcă, Un construct lexicografic: zemos ‘cucumis melo ’

Istoria limbii, dialectologie, onomastică

Liliana Agache, Note asupra unor termeni regionali moldovenești, cu circulație în secolul al XVII- lea

Viorica Goicu, Nume paralele de localități cu bază antroponimică din Transilvania

Mircea Farcaș, Observații asupra africatelor c, g în graiurile din Maramureș

Magdalena Kiss, Toponimele din Transilvania în culegerile lui Frigyes Pesty și Attila Szabo T

Maria Marin, Probleme ale sinonimiei într-un dicționar dialectal

Iulia Mărgărit, Valorificarea unor regionalisme în opera lui I.L. Caragiale

Dragoș Moldovanu, Sincronia și diacronia câmpurilor toponimice

Mihaela-Mariana Morcov, Nume de animale în limbile romanice. Cuvnte și motivații noi

Manuela Nevaci, Denumiri pentru LIEVRE în limbile romanice (pe baza Atlasului Lingvistic

Romanic)

Adrian Poruciuc, Vechiul germanism fără păstrat în română și în alte limbi sud-est europene

Adrian Rezeanu, Toponimie urbană. Denominația lăcașurilor de cult

Cătălina Vătășescu, Concordanțe semantice între română și albaneză privitoare la numele sărbătorii nașterii Sfântului Ioan Botezătorul

Lexicografie

Anamaria Bota, Observații asupra apelativelor în universul carceral

Antonia-Ferihan Ciolac, Chestiuni privind prezența elementului lexical englez în franceza din Quebec

Simona Goicu-Cealmof, Formații deonimice în presa actuală

Li viu Groza, Expresii franțuzești vechi și învechite folosite în româna contemporană

Constantin Manea, Maria-Camelia Manea, Dănuța Magdalena Pruneanu, Note asupra împrumuturilor lexicale recente din limba engleză – calchiere, adaptare, traducere

Cătălina Mărănduc, Necesitatea și avantajele utilizării unei colecții de texte în format electronic în elaborarea viitoarelor ediții ale DEX și DLR

Constantin-Ioan Mladin, Un cuvânt mereu „la modă”: bășcălie. Etimologie și tendințe în româna actuală

Cristian Moroianu, Derivarea prin substituție de afixe. Sufixe substantivale vechi

Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin, Monica Vasileanu, Dicționarul-prieten sau dușmani

Monica-Mihaela Rizea, Polisemia din perspectiva unei terminologii externe

Mădălina Stăncioi-Scarlat, Termeni culinari recent intrați în limba română (aspecte etimologice)

Gabriela Șerban, Valori semantice și stilistice ale sufixului diminutival -el/ – ea

Aida Todi, Paronimia. Dificultăți ale definirii și clasificărilor. Limite ale dicționarelor

Alice Toma, En general etplus generalement – deux marques de la generalisation

Gabriela Zapletalovâ, How to create intelligible summaries: analysing lexical cohesion in economics research articles

Gramatică, ortografie

Mirela-Ioana Borchin, Conjunctivul ca modalizator deontic

Doina Butiurca, Valorile referențiale ale demonstrativelor latine și articolul hotărât în limbile romanice

Sofiana Chiriacescu, Indefinite NPs and pe-marking in Romanian

Blanca Croitor, Acordul în gen al sintagmelor coordonate

Viorela-Valentina Dima, Adjectivele pronominale demonstrative – deixis spațial și temporal

Ionuț Geană, Prepozițiilor semilexicale. Aspecte teoretice

Ion Giurgea, On the verbal complex and subject positions in Romanian

Carmen Mîrzea Vasile, Adverbul cumva în limba româna actuală

Mona Moldoveanu-Pologea, Prepoziții semantic vide – o analiză contrastivă

Dana-Luminița Teleoacă, Aspecte morfo-sintactice în textul catihetic actual

Pragmatică, stilistică

Ruxandra Boicu, Identificarea politicianului în interacțiune

Constantin Corniță, Limbă, limbaje și cultură (cultură populară) în concepția lui Eugeniu Coșeriu și a lui Mihai Pop

Georgeta Corniță, Lingvistica mimicii. O problemă de traductibilitate a codurilor

Claudia Ene, Observații asupra conexiunilor transfrastice în lucrarea lui Varlaam, Răspunsul împotriva catihismusului calvinesc

Liliana Hoinărescu, Forme de atenuare în exprimarea dezacordului în româna vorbită

Gheorghe Moldoveanu, Structura lexicului din poezia lui Octavian Goga

Dinu Moscal, Despre specificul semnului lingvistic

Anabella-Gloria Niculescu-Gorpin, Influența câtorva elemente retorice în înțelegerea și acceptarea discursului politic

Carmen Ioana Radu, Comunicarea conflictuală în conversațiile curente

Larysa Shotropa, Influența limbii materne (portugheze) în procesul studierii limbii române: bilanț și perspective